7 mei 2014

Het hele artikel op Advocatie.nl

Mijn reactie: Het mag zo zijn, dat een advocaat vanwege zijn plicht (dit via gedragscodes) om eerbied te hebben voor de rechterlijke macht daarom geen beschuldigingen mag uiten over bedrog en een gebrek aan integriteit van een wrakingskamer, maar de realiteit is gelukkig, dat die beperking niet van toepassing is op burgers.
De advocaat van mijn zoon R.T.B. Hofs heeft op 11 januari 2010 bij het gerechtshof te Arnhem een Verzoekschrift tot wraking ingediend tegen de raadsheren J.P. Fokker, I.A. Katz-Soeterboek en H. van Loo, waarin hij in 27 bladzijden het abominabele werk van deze raadsheren in meerdere arresten in de zaak V.N.I. Enschede B.V./R.T.B. Hofs aan de kaak stelt. Daarbij heeft hij aangegeven, dat hij zijn wraking heeft ingesteld op grond van wetsartikel 36 Rv. en op grond van objectieve aspecten.

14 april 2014

Het hele artikel in de Telegraaf

Een andere veel effectievere methode om het aantal zaken drastisch te beperken welke reeds veelvuldig door de magistraten is en wordt toegepast, maar buiten het zicht van de politiek blijft, is de volgende:

Wijs een opzettelijk foutief vonnis of arrest, waarbij “de verliezer” dus ook nog eens wordt geconfronteerd met hoge proceskosten, dit vanzelfsprekend uitvoerbaar bij voorraad en te betalen binnen 14 dagen. Het gevolg kan zijn, dat hij deze kosten niet kan betalen en wanneer hij daar wel in slaagt hij in elk geval geen geld meer heeft om in hoger beroep te gaan ter zake het onrechtvaardige vonnis, waarbij van belang is dat hij dan ook nog eens is aangewezen op een dure advocaat.  Tel daarbij de eventuele toestanden met een (fanatieke) gerechtsdeurwaarder met alle stress en ellende van dien en de rechtzoekende zal het wel uit zijn hoofd laten om nog een poging te doen alsnog zijn recht te halen, dit ook niet m.b.t. een eventuele andere zaak.

4 april 2014

Het hele artikel in de Stentor

Zoals Augustinus zestienhonderd jaar geleden al zei: "neem gerechtigheid weg en wat is de overheid anders dan een grote roversbende."
Hetzelfde geldt natuurlijk als rechters wetten niet of bewust verkeerd toepassen, en daar geen enkele controle op is.

22 maart 2014

Het hele artikel in Binnenlands Bestuur

Vanzelfsprekend zijn ook wij de mening toegedaan, dat Wilders met zijn uitspraken tijdens de verkiezingscampagne inzake Marokkanen ver over de schreef is gegaan, waarbij wij opmerken, dat de commotie daaromtrent overdreven is. Hij zal sowieso de gevolgen van zijn domme en krenkende handelwijze ondervinden, hetgeen reeds is gebleken uit de stellingname van meerdere prominente leden van de PVV. Het is natuurlijk wel zo, dat iedereen van enige betekenis in de politiek genoodzaakt was zijn zegje over Wilders te doen. Immers wie zwijgt stemt in!

Nogmaals willen wij echter benadrukken, dat de verloedering inzake het civiele recht, welke reeds jaren geleden in gang is gezet, een veel ernstiger probleem vormt, gewoon doorgaat en klaarblijkelijk onder het vloerkleed moet blijven en waarbij inmiddels een groot aantal slachtoffers is gevallen en nog zal vallen. Men moet zich realiseren dat op enig moment iedere burger autochtoon of allochtoon daarmee te maken kan krijgen, dit met soms enorme gevolgen voor het welzijn van de betrokkenen. Let wel! Die agressie wordt gepleegd door beëdigde overheidsdienaren, die met edelachtbaar moeten worden aangesproken en dit zelf ook wensen en die bij hun (veelal opzettelijk) foutieve oordelen en beslissingen worden ondersteund door liegende en bedriegende advocaten, die eveneens de eed van integriteit hebben afgelegd.