14 februari 2017

Het hele artikel op Nu.nl

"In bijna de helft van de verkiezingsprogramma’s staan voorstellen die lijnrecht ingaan tegen de huidige Grondwet en de rechtsstaat. Deze Nederlandse politieke partijen komen met voorstellen die bijvoorbeeld inbreuk maken op de rechtszekerheid, op fundamentele mensenrechten of op de toegang tot een onafhankelijke rechter.

In het verkiezingsprogramma van de PVV staan de meeste voorstellen die in strijd zijn met internationale verdragen, afbreuk doen aan de rechtsstaat of botsen met de huidige Nederlandse regels. Dat concludeert een commissie van hoogleraren die in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten dertien partijprogramma’s heeft doorgelicht op hun gevolgen voor de rechtsstaat."

Het mag zo zijn, zoals de geleerden beweren, dat de verkiezingsprogramma’s één of meer maatregelen bevatten, die de rechtsstaat kunnen verzwakken. Beter zou het zijn wanneer de Orde van Advocaten en hoogleraren hun tijd zouden besteden aan een grondig onderzoek hoe het werkelijk is gesteld met de rechtsstaat en de rechtspraak. Zij zouden dan tot geen andere conclusie kunnen komen dan dat de rechtsstaat illusionair is en de rechtspraak slecht en veelal zelfs crimineel is.

Hierbij een reactie op de door mij en mijn man ontvangen arresten van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarbij ik alleen de procedurele schendingen zal verwoorden. Het aangeven van de inhoudelijke misslagen en werkelijk idiote overwegingen van het Hof en al hetgeen aan de arresten is voorafgegaan vergt namelijk een boekwerk. Daarbij is zowel door magistraten als door ING als door een betrokken notaris overtuigend valsheid in geschrifte en bedrog gepleegd, dit met enorme gevolgen voor ons. ING heeft ons zelfs bestolen. De arresten betreffen dus een door ons geëntameerde herroepingsprocedure in verband met een erbarmelijk arrest d.d. 13 oktober 2015 van hetzelfde Hof, waarbij het Hof veelal de leugens van ING in haar processtukken klakkeloos heeft overgenomen, daarbij onze bewijsvoering compleet negerend. Ook heeft het Hof vele malen de partijautonomie geschonden, jurisprudentie foutief toegepast, zelf zaken ten gunste van ING verzonnen, etc. etc. Kortom: een grof schandaal !!


Het arrest d.d. 2 augustus 2016

Artikel 385 Rv. luidt:

Het geding (tot herroeping) wordt ingeleid met een dagvaarding die voldoet aan de eisen van artikel 111 Rv en wordt verder gevoerd op de wijze als in de tweede titel is bepaald. (De inhoud van artikel 111 Rv is uitgelegd op een standaard dagvaardingsprocedure)
Het Hof stelt onder het kopje 3. De Beslissing van het arrest d.d. 2 augustus 2016 echter: Het Hof recht doende in hoger beroep. Door deze misslag heeft het Hof ons veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 894,--, zijnde dus proceskosten behorend bij een hoger beroep procedure, terwijl het hier dus ging om een dagvaardingsprocedure, waarbij een proceskostenveroordeling ad € 453,-- paste.


Het arrest d.d. 31 januari 2017

Dit betreft het eindarrest in de herroepingsprocedure ingevolge wetsartikel 382 Rv. In strijd met de wet heeft het Hof geen gevolg gegeven aan de wetsartikelen 131 Rv. en 132 Rv. , waartoe het verplicht was ingevolge wetsartikel 385 Rv., waarin dus staat aangegeven, dat het geding verder wordt gevoerd op de wijze als in de tweede titel is bepaald, waaronder dus ook vallen de wetsartikelen 131 Rv. en 132 Rv. , inhoudende dat het Hof een comparitie had moeten bevelen of partijen nog had moeten toestaan conclusies te wisselen, zijnde conclusies van repliek en dupliek, hetgeen het Hof dus heeft nagelaten. In dit eindarrest spreekt het Hof in r.o. 2 wederom ten onrechte over De motivering van de beslissing in hoger beroep. In de rolberichten wordt ook ten onrechte gesproken over ons als appellant en over ING als geïntimeerde, terwijl dit resp. eisers en gedaagde of verweerder had moeten zijn.

Uit rechtsoverweging 1.2 blijkt zelfs, dat het Hof de gehele inhoud van onze herroepingsdagvaarding heeft genegeerd. Daar staat namelijk, dat het verloop blijkt uit de conclusie van antwoord van de kant van ING.

In dit arrest zijn wij wederom veroordeeld tot proceskosten, die behoren bij een hoger beroep procedure i.p.v. kosten, die behoren bij een dagvaardingsprocedure in eerste aanleg. De veroordeling bedraagt € 3.895,--, terwijl deze € 2.580,-- diende te zijn (dit uiteraard wanneer er een rechtvaardig vonnis zou zijn gewezen, waarvan absoluut geen sprake was)

Gonnie Akkermans

29 december 2014

Het hele artikel op De Rechtspraak

Het recht op een eerlijk proces hoort in de Grondwet te staan, omdat dit recht een belangrijke pijler is van de democratische rechtsstaat. Echte meerwaarde krijgt de bepaling pas als het verbod op toetsing van wetten door rechters aan de Grondwet wordt afgeschaft.

Of het recht op een eerlijk proces nu in de Grondwet staat of niet, het blijft theorie. Laten de hoge dames en heren zich eens bezig houden met de praktijk. In de meeste door ons gevoerde procedures, en vele andere bij ons bekende zaken, is in de verste verte geen sprake van een eerlijk proces.

Advies grondwetswijziging recht op eerlijk proces

23 december 2014

Het hele artikel op Advocatie.nl

De hoogte van een geldboete die de tuchtrechter een advocaat per 1 januari 2015 kan opleggen, bedraagt maximaal 20.250 euro. Ook zijn lokale dekens bij het ingaan van de nieuwe Advocatenwet gemachtigd om in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) een – bestuurlijke - boete uit te delen, tot 8.100 euro. Verder kunnen dekens straks een last onder dwangsom opleggen.

Daar blijft het niet bij: ‘naming and shaming’ wordt per 1 januari meer gemeengoed in het tuchtrecht. Onherroepelijke schorsingen en schrappingen van het tableau worden voor een periode van tien jaar met naam en toenaam actief en openbaar gepubliceerd. Dit houdt in dat op de website van de Orde bij details van individuele advocaten eventuele schorsingen of schrappingen worden vertoond. Andere tuchtrechtelijke beslissingen blijven geanonimiseerd.

Advocatenwet 2015

17 december 2014

Het hele artikel op Advocatie.nl

Voormalig topambtenaar van Veiligheid en Justitie Joris Demmink heeft de rechtszaak die hij had aangespannen tegen het Algemeen Dagblad op alle fronten verloren. Het AD hoeft een artikel over Demmink uit 2012 zodoende niet te rectificeren en hoeft geen schadevergoeding van 100.000 euro aan Demmink te betalen, aldus de uitspraak die de rechtbank Rotterdam woensdagmorgen publiceerde.

17 december 2014

Het hele artikel op Advocatie.nl

Voor zover bekend is het de eerste keer dat de KNB aansprakelijk wordt gesteld omdat enkele notarissen cq. KNB-leden fraudeerden door onder meer hun derdengeldenrekening leeg te trekken. Twee notarissen van het kantoor zijn uit het ambt gezet, een notaris en een kandidaat-notaris van het kantoor zijn berispt. Bos, die in de afgelopen jaren al procedeerde tegen het notariskantoor, verwijt de beroepsorganisatie nalatigheid.

11 december 2014

Het hele artikel in de Ondernemende Advocaat

Advocatenkantoren lopen bijna de helft van hun potentiële klanten mis door de manier waarop ze hun telefoontjes afhandelen. Geïnteresseerden die contact opnemen met een advocatenkantoor worden vaak niet al te vriendelijk te woord gestaan en komen lang niet altijd bij de juiste persoon terecht.

1 december 2014

Het hele artikel op Rechtennieuws.nl

Uit eigen onderzoek blijkt volgens de Rechtspraak dat 80% van de rechtzoekenden tevreden is over het rechtspreken. Uit de verslagen op deze site blijkt duidelijk dat het rechtssysteem in Nederland structureel niet functioneert. Tijd voor een onafhankelijk onderzoek?

De Rechtspraak Kengetallen 2013