Titel
Kwade zaken?
De moraal van het juridisch beroep

Auteur
dr. Hendrik Kaptein
Gastmedewerker van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden.

Uitgever
Juridische Uitgeverij Ars Aequ

Omschrijving
Nederland mag zich beroemen op een redelijk fatsoenlijke rechtspleging. Maar met officiële opvattingen over toelaatbaar juristengedrag is het grondig mis, nog afgezien van groezelige en regelrecht criminele rechtspraktijken. Sinds het begin van de jaren ’90 werd over juridische beroepsethiek – al dan niet in de media – menige strijd gestreden. Er staat veel op het spel, met name voor mensen en instellingen die zijn overgeleverd aan al die juristen(streken).

In Kwade zaken worden juridische ambts- en beroepsopvattingen voor het eerst kritisch en stelselmatig onder de loep genomen. Juridische ratten krijgen er genadeloos van langs. Hendrik Kaptein legt onomwonden uit hoe de beroepsethiek gehandhaafd kan én moet worden. Nog meer regels zijn volgens hem in elk geval niet de oplossing. Dan rijst immers weer het probleem van verantwoord gebruik van de regels: een juridisch Droste-effect.

Titel
Wij zien u wel in de rechtszaal
Klassenjustitie in Nederland?

Auteur
Paul Ruijs
Bekend/berucht geworden vanwege onderzoek naar en publicaties over belangenverstrengeling binnen de rechterlijke macht (nevenfuncties) en tussen de rechterlijke macht en advocatuur/notariaat.

Uitgever
Uitgeverij Aspekt

Omschrijving
Mr. Paul Ruijs (1948), juridsch adviseur, werd samen met Willem Oltmans, Pim Fortuijn, Pieter Lakerman e.a. in het tijdschrift 'Quote' ooit uitgeroepen tot 'een van de grootste etters van Nederland'. Ruijs verdiende deze eretitel nadat hij vanwege zijn ervaringen in de rechtszaal met 's lands grootste consumentenorganisaties, samen met enkele andere burgers onderzoek had gedaan naar belangenverstrengeling binnen de rechterlijke macht.

Het onderzoeksverslag uit 1966 - het IRM rapport (Integriteit Rechterlijke Macht) - sloeg in als een bom en leidde tot felle debatten in politiek en juridisch Nederland. De minister wilde ineens af van advocaten die in 'eigen' rechtbank ook als rechter optraden en rechters werden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken. Maar de werkelijkheid in 2001 is dat veel rechters straffeloos hun nevenfuncties geheim houden en dat advocaten nog steeds - met volle instemming van de Hoge Raad - regelmatig als rechter in rechtbanken optreden waar ze met hun kantoorgenoten tevens de belangen van hun gretig procederende en goed betalende klanten behartigen.

Titel
Journalist te koop
Hoe corrupt zijn onze media?

Auteur
Arnold Karskens
Oorlogsverslaggever en onderzoeksjournalist.

Uitgever
Querido

Omschrijving
Welke Nederlandse journalist is tegenwoordig nog te vertrouwen? Wie zijn de besten in het vak? En hoe goed of slecht is de nieuwsvoorziening in de vaderlandse kranten en op televisie eigenlijk? De journalisten die in dit boek aan het woord komen, hebben een gezamenlijke zorg, constateert Arnold Karskens, namelijk dat de onafhankelijke journalistiek in deze tijd zwaar onder druk staat. Oorzaken zijn onder meer de oprukkende commercie, bezuinigingen op de redactiebudgetten, bemoeizuchtige voorlichters, valse inlichtingendiensten, indoctrinerende denktanks, redactionele lafheid en serieuze terreurdreigingen.

Titel
Terrorist in naam der koningin

Auteur
P. Groot

Omschrijving
Dit boek gaat over intimidatie en (vooral) chantage, misleiding, bedrog, diefstal, leugens, Niet na komen van afspraken, en nog veel meer van dat soort zaken. Dit is de dagelijkse praktijk van curatoren, die hun wandaden dan weer gefiatteerd zien door hun toezichthouder, die rechter is. Crediteuren zien zelden iets terug van hun geld, alles verdwijnt in de zak van de curatoren. Natuurlijk is dit niet de bedoeling van geldende wetten maar de samenleving is druk met het bestrijden van allerlei slechteriken, zoals onder andere de (z.g.) grote graaiers bij de banken, die hebben ineens een zorgplicht, en die moeten redelijk zijn en netjes zijn.

Titel
De rechter beoordeeld
Over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in civiel- en staatsrechtelijk perspectief

Auteur
Viola van Bogaert
Studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht en is momenteel als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, sectie Algemene Rechtswetenschap. Deze uitgave is het resultaat van haar promotieonderzoek.

Uitgever
Maklu uitgevers

Omschrijving
In deze uitgave staat de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid centraal van de rechterlijke macht c.q. de staat voor onjuiste rechterlijke beslissingen. De behandeling van de problematiek van deze ‘onrechtmatige rechtspraak’ valt uiteen in twee hoofdvragen. De eerste kwestie die aan de orde komt, is de vraag of er - naar Nederlands recht - voor de benadeelde procespartij mogelijkheden bestaan om de schade die zij als gevolg van ‘onrechtmatige rechtspraak’ heeft geleden, te herstellen en, zo ja, of deze ook daadwerkelijk effectief zijn. Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de beroepsaansprakelijkheid van rechters als de staatsaansprakelijkheid voor onrechtmatig rechterlijk handelen.
In een tweede gedeelte wordt de vraag uitvoerig behandeld of de aansprakelijkstelling van rechters in persoon dan wel de aansprakelijkstelling van de staat voor onrechtmatig rechterlijk handelen vanuit een juridisch-dogmatisch perspectief wenselijk, zo niet noodzakelijk is.

Bespreking

Titel
Operatie 'werk Arthur de deur uit'
Dagboek van een ongewenste werknemer

Auteur
Arthur Gotlieb

Redactie
Joep Dohmen en Jeroen Wester

Uitgever
Bertram + de Leeuw Uitgevers

Omschrijving
Persoonlijk en aangrijpend verslag van een ongewenste werknemer.
"Ik zit in een situatie die zo absurd is, dat ik mij gedeisd houd. Vóór alles ben ik geschrokken van hoe slecht mensen kunnen zijn. Mijn verontwaardiging probeer ik te bedwingen. Als je toegeeft aan je boosheid, ga je lijken op datgene waartegen je vecht."
Jarenlang werkt Arthur Gotlieb (1963) met veel plezier bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de toezichthouder die de besteding van 90 miljard euro in de zorg bewaakt. Een toegewijde en zorgvuldige ambtenaar, maar ook een begaafd fotograaf en pianospeler. Een intelligente, gevoelige man met een scherp observatievermogen. De cultuur op zijn werk verandert. Hij voelt zich niet meer gewaardeerd. Sterker, hij wordt genegeerd, tegengewerkt en buitengesloten. Ze willen hem kwijt, is zijn stellige overtuiging.
Arthur besluit zich te verzetten. In een uniek, uitgebreid en minutieus onderbouwd bezwaarschrift tegen zijn beoordeling legt hij op overtuigende wijze de schokkende acties van zijn managers vast. Hij wordt een klokkenluider tegen wil en dank. Begin 2014 pleegt Arthur zelfmoord. Met zijn verhaal staat Arthur symbool voor de ongewenste werknemer van vandaag.

Titel
De weg naar het civiele vonnis

Auteur
M.J.A.M. Ahsmann

Uitgever
Boom Juridische uitgevers

Omschrijving
Centraal in dit boek staat de wijze waarop een civiel vonnis tot stand komt. De weerbarstige materie van de stelplicht, bewijslastverdeling en bewijswaardering loopt als een rode draad door het boek. Aandacht wordt geschonken aan de rol van de rechter, de afbakening tot de procespartijen en het daarbij behorende procesrechtelijke kader. Het is een praktijkgericht boek dat beoogt op systematische wijze het alledaagse (ambachtelijke) werk van de civiele rechter helder in kaart te brengen, waarbij het denkkader dat hij toepast bij het analyseren van de processtukken en het schrijven van het vonnis centraal staat.

Bespreking

Boeken van UITGEVERIJ JURILET

Een ongeluk komt zelden alleen (beschikbaar in de bibliotheek)
Recht in de ogen gekeken
Een faillissement dat nimmer went, zolang geen hoeder van mijn Recht zijn ongelijk erkent
Artikel uit het boek "Recht op Tuchtrecht"