Open brief aan mw. Rosa Jansen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak

In een artikel op Nu.nl stelt mw. Rosa Jansen dat "Uitspraken van Wilders over de rechtspraak onwaardig en gevaarlijk zijn".

Wij denken dat heel veel mensen die te maken hebben gehad met de rechspraak de kritiek van Wilders zeer herkenbaar zullen vinden. In onze optiek kan mw. Rosa Jansen daarom, in plaats van het aanvallen van de boodschapper, beter kritisch kijken naar het functioneren van de rechtspraak.

Het kan natuurlijk zo zijn dat de voorzitter van de NVvR helemaal niet weet hoe het er in werkelijkheid aan toegaat. Daarom hebben wij een brief geschreven waarin onze ervaringen met de rechtstaat uit de doeken worden gedaan. Daarbij hebben we te maken gehad met vele tientallen rechters, raadheren, advocaten, bewindvoerders, deurwaarders en notarissen, met verschillende rechtbanken en gerechtshoven, de Hoge Raad, wrakingen en het tuchtrecht. We kunnen ons dan ook met recht ervaringsdeskundigen noemen, en hebben een hele andere opvatting over het functioneren van de rechtspraak. Een passage uit de brief:

Het gevaar voor chaos waar u zo bang voor bent, komt niet door uitspraken van de heer Wilders, maar door het abominabele werk van vele magistraten en hun vazallen. Deze chaos zal binnen niet al te lange tijd uitgroeien tot een enorme omvang, omdat uit zal komen, dat magistraten gewone integere en keihard werkende burgers geheel bewust en met voorbedachten rade om redenen die het daglicht niet kunnen velen tot de bedelstaf brengen en zo vertrappen, dat zij geen enkele uitweg meer zien. In mijn computer heb ik een enorme hoeveelheid kopij opgeslagen, die is gebaseerd op de vele, vele foutieve vonnissen en arresten, die mijn man, onze zoon en mij ten deel zijn gevallen, op de handelwijzen zijdens magistraten tijdens zittingen, op het schenden van een goede procesorde, op het niet toepassen van de landelijke procesreglementen, op de oneigenlijke manieren waarop pleidooien worden geweigerd, op het zonder motivatie weigeren van het horen van getuigen, op het schenden van het recht op wederhoor, op het verzuimen het verplichte proces-verbaal van een zitting op te stellen, etc. etc.

Ook zal overtuigend worden bewezen, dat wrakingen van rechters en het tuchtrecht voor de betrokken beroepsbeoefenaars niet werken. Daarbij zullen ook alle (proces) stukken van alle partijen op de website worden gezet, zodat iedere geïnteresseerde zelf kan beoordelen of er daadwerkelijk iets aan de hand is in onze veelgeroemde rechtstaat, voor mij en mijn familie inmiddels als een bananenrepubliek te betitelen.

T.z.t. zal alles via tal van media naar buiten worden gebracht, waarbij de processtukken en vonnissen, waarop mijn stellingen dus zijn gebaseerd, op de website zullen worden getoond, en zal er een schokgolf door Nederland gaan. Wanneer ik de publicaties niet zelf meer zal kunnen doen en begeleiden zullen mijn (hoogopgeleide) kinderen dat doen, dit met hulp van andere mensen, die willen inzien en zelf aan de hand van de processtukken kunnen constateren hoe het met het civiele recht in Nederland is gesteld. Het is bekend, dat klokkenluiders meestal zo worden getreiterd, dat soms de dood erop volgt en zij in ieder geval geen leven meer hebben, dat nog waard is om te omhelzen. Het behoeft geen betoog hoe mijn man en zoon en ikzelf al jarenlang onder de verwoestende situatie lijden. De race is thans gelopen, ons leven is kapot door de verderfelijke activiteiten van een grote vastgoedmaatschappij, een bewindvoerder, ING-bank, vele liegende en bedriegende advocaten en enkele notarissen en deurwaarders, alle op onjuiste gronden gefaciliteerd door hooggeprezen magistraten, die eigenlijk niets anders verdienen dan gestraft te worden voor hun onoorbare praktijken. Ook onze kinderen en kleinkinderen en meerdere familieleden zijn tot op het bot geraakt door de situatie. Wij zijn inmiddels 79 en 74 jaar en moe en uitgestreden. Volgens uw zeggen is de heer Wilders bang (denkelijk terecht) voor “een PVV-haatproces”. Wij hebben zulke “Hofs-haatprocessen” al jarenlang aan den lijve ondervonden. Het is onvoorstelbaar en ontoelaatbaar hetgeen wij allemaal in de processtukken van wederpartijen naar ons hoofd hebben gekregen en hoe vijandig sommige rechters zich in zittingen (en ook in hun vonnissen) tegenover ons hebben uitgelaten. Het toppunt van alles waren de telefonische dreigementen en beledigingen van managers van ING te Enschede en Amsterdam, welke gesprekken zijn opgenomen en ook gepubliceerd zullen worden. De foute magistraten bevinden zich in goed gezelschap.

De hele brief aan voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak