Afdrukken

22 maart 2014

Het hele artikel in Binnenlands Bestuur

Vanzelfsprekend zijn ook wij de mening toegedaan, dat Wilders met zijn uitspraken tijdens de verkiezingscampagne inzake Marokkanen ver over de schreef is gegaan, waarbij wij opmerken, dat de commotie daaromtrent overdreven is. Hij zal sowieso de gevolgen van zijn domme en krenkende handelwijze ondervinden, hetgeen reeds is gebleken uit de stellingname van meerdere prominente leden van de PVV. Het is natuurlijk wel zo, dat iedereen van enige betekenis in de politiek genoodzaakt was zijn zegje over Wilders te doen. Immers wie zwijgt stemt in!

Nogmaals willen wij echter benadrukken, dat de verloedering inzake het civiele recht, welke reeds jaren geleden in gang is gezet, een veel ernstiger probleem vormt, gewoon doorgaat en klaarblijkelijk onder het vloerkleed moet blijven en waarbij inmiddels een groot aantal slachtoffers is gevallen en nog zal vallen. Men moet zich realiseren dat op enig moment iedere burger autochtoon of allochtoon daarmee te maken kan krijgen, dit met soms enorme gevolgen voor het welzijn van de betrokkenen. Let wel! Die agressie wordt gepleegd door beëdigde overheidsdienaren, die met edelachtbaar moeten worden aangesproken en dit zelf ook wensen en die bij hun (veelal opzettelijk) foutieve oordelen en beslissingen worden ondersteund door liegende en bedriegende advocaten, die eveneens de eed van integriteit hebben afgelegd.

Onlangs zijn ons weer twee erbarmelijke vonnissen ten deel gevallen, een vonnis d.d. 24 september 2013 van rechter Silvia Taalman van de rechtbank Overijssel en een vonnis van mr. J.M. van den Wall Bake eveneens van de rechtbank Overijssel. Inzake het laatste vonnis is het volstrekt duidelijk, dat deze (plaatsvervangende) rechter, die in staat is duidelijke en taalkundig hoogwaardige vonnissen te schrijven (hetgeen overigens niets zegt over de juistheid van zo’n vonnis) in ons geval na afloop van de comparitiezitting slechts aan een of andere griffier of stagiair de instructie heeft gegeven om ons af te serveren. Het vonnis bevat tal van juridische misslagen, noemt niet van toepassing zijnde of de verkeerde wetsartikelen, er worden zaken in verdraaid, er wordt zeer opvallend alles aan gedaan om ons de zaak op grond van verjaring te laten verliezen, etc. etc. Het meest opvallende is echter, dat stellingen in de CvA van de wederpartij (ING-bank), hoe krom en fout ook, letterlijk in het vonnis zijn overgenomen. Aannemelijk is dat Van den Wall Bake dit zo geadviseerd c.q. gearrangeerd heeft, dit met de gedachte, dat de advocaat van ING (zijnde een advocaat van het concern DLA Piper te Amsterdam), wel van de hoed en de rand zal weten. Niet dus! En natuurlijk hebben er met betrekking tot ING andere belangen bij deze rechter gespeeld, die uiteraard het daglicht niet kunnen velen. Saillant detail: hij is 26 jaar advocaat geweest bij Advocatenkantoor Stibbe N.V. te Amsterdam, vrijwel een buurman van de rechtbank, voor welk advocatenkantoor hij veel zaken ondernemingsrecht heeft gedaan en naar aannemelijk is ook ING heeft bijgestaan.

In het ten gronde foutieve vonnis werden wij veroordeeld tot betaling aan ING van de proceskosten van € 8.621,-- plus de nakosten. Het zal geen verbazing wekken, dat deze malafide rechter die hoogstwaarschijnlijk aan de stoornis ASP lijdt, er met zijn handelwijze mede tot doel had om er voor te zorgen dat wij niet meer in staat zouden zijn een (dure) hoger beroep procedure tegen zijn relatie ING te entameren.

ASP is een antisociale persoonlijkheidsstoornis, die door de psychiatrie officieel is erkend en de beschrijving waarvan is terug te vinden in de DSM. Het belangrijkste kenmerk van mensen met deze stoornis is het totaal niet zitten met hetgeen zij bij anderen door hun handelwijze aanrichten, omdat zij in meer of mindere mate een gebrek hebben aan verantwoordelijkheidsgevoel en schuldbesef.

T.z.t. zal er met betrekking tot de beide aan deze vonnissen ten grondslag liggende procedures uitgebreid op onze website verslag worden gedaan, waarbij de tenenkrommende feiten voor het voetlicht zullen worden gebracht.