Afdrukken

19 juni 2014

Het hele artikel op RTL NIeuws.nl

Op de stelling: Rechters doen ook meer dezelfde uitspraken in vergelijkbare zaken, blijkt uit het onderzoek reageer ik als volgt.

Hoe is dit onderzoek gedaan en welke zaken zijn daarbij betrokken geweest? Ik wijs op een heel grote zaak, die tussen twee voormalige vennoten van een vennootschap onder firma (Xenon Computers v.o.f.) en een grote vastgoedmaatschappij V.N.I. Enschede B.V., in de loop van vele jaren is gevoerd. Op een gegeven moment zijn de procedures gescheiden gaan lopen vanwege de toepassing op de oudste vennoot van de wettelijke schuldsaneringsregeling ingevolge de WSNP, waardoor de procedure tegen hem van rechtswege werd geschorst.

In een arrest d.d. 19 april 2011 is de ene vennoot veroordeeld tot betaling aan V.N.I. van een bedrag van € 543.987,85, welk arrest en ook de voorgaande tussenarresten door de Hoge Raad in een arrest d.d. 14 juni 2013 als juist zijn bevonden. Let wel: de cassatiedagvaarding was uitgebreid, de middelen waren degelijk onderbouwd en na de Conclusie van de P.G. is er een uitstekende reactie op die Conclusie uitgebracht in een zogenaamde Borgersbrief.

In exact dezelfde zaak met dus dezelfde kernpunten en vrijwel dezelfde bewijsvoering (de processtukken van de jongste vennoot zijn door de oudste vennoot integraal in de door V.N.I. tegen hem voortgezette procedure overgelegd) heeft het Hof in een arrest d.d. 2 oktober 2012 ten aanzien van deze laatste beslist, dat hij nooit de huurder van het pand van V.N.I. is geweest en dus ook nooit iets aan haar verschuldigd is geweest. Saillant detail: dat arrest is voornamelijk uitgelegd op de bewijsvoering van de jongste vennoot, waarnaar in vele rechtsoverwegingen expliciet wordt verwezen !!

Voorafgaande aan de beide genoemde arresten de door de rechtbank te Almelo gewezen vonnissen daar ook weer haaks op stonden: inzake de jongste vennoot is in een eindvonnis d.d. 24 april 2007 geoordeeld, dat hij niets verschuldigd is aan V.N.I. en inzake de oudste vennoot is in een eindvonnis d.d. 13 april 2010 geoordeeld, dat hij vele tonnen aan V.N.I. diende te betalen !!

Het behoeft geen betoog, dat de hierboven geschetste gang van zaken geen uitzondering betreft, met name niet nu in deze zaak in totaliteit liefst 11 foutieve vonnissen en arresten zijn gewezen, dit met schrikbarende juridische misslagen en andere onzinnigheden. Zie inzake de uitgebreide bewijsvoering dienaangaande het op de website gepubliceerde.

Nu nog een waarheidsgetrouw onderzoek doen inzake de besparingen Raad voor de Rechtspraak, hetgeen eigenlijk zou moeten zonder de belastingbetaler te belasten met opnieuw hoge kosten.